دستگیره پلاک و تجهیزات درب ساختمان ، تجهیزات کابینت
SALE
دستگیره در کد 3000 کرم خش

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 323,000ریال
 • خرید3عدد و بالاتر 314,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 305,000ریال
450,000ریال
323,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 110 کرم خش(سیلور)

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 1,265,000ریال
 • خرید3عدد و بالاتر 1,231,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 1,196,000ریال
1,710,000ریال
1,265,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 110 کرم خش آپارتمانی دسته بلند

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 1,545,000ریال
 • خرید3عدد و بالاتر 1,503,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 1,462,000ریال
2,090,000ریال
1,545,000ریال
SALE
دستگیره در کد 110 زیتونی

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید0عدد و بالاتر 1,336,000ریال
1,830,000ریال
1,336,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 110 زیتونی آپارتمانی دسته بلند

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید0عدد و بالاتر 1,669,000ریال
2,280,000ریال
1,669,000ریال
SALE
دستگیره در کد 5000 کرم خش

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 868,000ریال
 • خرید3عدد و بالاتر 845,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 821,000ریال
1,180,000ریال
868,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 762 زیتونی

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 422,000ریال
 • خرید3عدد و بالاتر 411,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 399,000ریال
590,000ریال
422,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 762 کرم خش

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 376,000ریال
 • خرید3عدد و بالاتر 366,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 356,000ریال
530,000ریال
376,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 462 زیتونی

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 402,000ریال
 • خرید3عدد و بالاتر 391,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 381,000ریال
570,000ریال
402,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 462 کرم خش

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 348,000ریال
 • خرید3عدد و بالاتر 339,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 330,000ریال
490,000ریال
348,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 462 طلایی

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 430,000ریال
 • خرید3عدد و بالاتر 418,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 406,000ریال
600,000ریال
430,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 801 کرم خش

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید0عدد و بالاتر 345,000ریال
490,000ریال
345,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 862 زیتونی

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 389,000ریال
 • خرید3عدد و بالاتر 379,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 368,000ریال
550,000ریال
389,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 862 کرم خش

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 344,000ریال
 • خرید3عدد و بالاتر 334,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 325,000ریال
480,000ریال
344,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 820 زیتونی

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 376,000ریال
 • خرید3عدد و بالاتر 366,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 356,000ریال
530,000ریال
376,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 820 کرم خش

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 330,000ریال
 • خرید3عدد و بالاتر 322,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 313,000ریال
470,000ریال
330,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 1002 کرم

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 357,000ریال
 • خرید3عدد و بالاتر 347,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 338,000ریال
510,000ریال
357,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 420 طلائی

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 337,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 325,000ریال
 • خرید11عدد و بالاتر 316,000ریال
460,000ریال
337,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 420 کرم

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 258,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 249,000ریال
 • خرید11عدد و بالاتر 242,000ریال
360,000ریال
258,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 210 دودی

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 304,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 293,000ریال
 • خرید11عدد و بالاتر 285,000ریال
420,000ریال
304,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 601 دودی زرد

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید0عدد و بالاتر 274,000ریال
380,000ریال
274,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 1100 دودی

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 245,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 237,000ریال
 • خرید11عدد و بالاتر 230,000ریال
340,000ریال
245,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 1300 کرم

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 239,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 231,000ریال
 • خرید11عدد و بالاتر 225,000ریال
330,000ریال
239,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره درکد 1100 کرم

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 239,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 231,000ریال
 • خرید11عدد و بالاتر 225,000ریال
330,000ریال
239,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 1100 سوپرمات

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 218,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 211,000ریال
 • خرید11عدد و بالاتر 205,000ریال
300,000ریال
218,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 610 نوک مدادی

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید0عدد و بالاتر 255,000ریال
360,000ریال
255,000ریال
* انتخاب نوع دستگیره پلاک:

SALE
دستگیره در کد 315 کرم 3.5 سوییچی

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 239,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 231,000ریال
 • خرید11عدد و بالاتر 225,000ریال
330,000ریال
239,000ریال
SALE
دستگیره در کد 314 کرم 2.5

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 239,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 231,000ریال
 • خرید11عدد و بالاتر 225,000ریال
330,000ریال
239,000ریال
SALE
دستگیره در کد 314 سوپرمات 2.5

0.00 (0 امتیاز)
 • خرید1عدد و بالاتر 226,000ریال
 • خرید6عدد و بالاتر 218,000ریال
 • خرید11عدد و بالاتر 212,000ریال
310,000ریال
226,000ریال

0.00 (0 امتیاز)
10,000ریال

فیلتر قیمت


0 3000000 0 ریال To 3000000ریال

مرکز(دستگیره تا پیچ بالا دستگیره پلاک)

نوع پوشش

جنس محصول

رنگ بندی

مرکز پیچ تا پیچ دستگیره پلاک